Hållbarhetsarbete en central del

 

       

 

Hållbara städer och samhällen (11) Vår ambition är att arbeta långsiktigt och hållbart i allt vi gör och i alla våra samarbeten. Att genom vår kunskap och våra tjänster främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden. Det gäller att implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering. I stort handlar det om att i varje projekt försöka minimera städernas negativa miljöpåverkan. 

Idrottssponsring
Vi sponsrar olika lokala idrottsföreningar på de orter där vi är verksamma, som syftar till att förverkliga mål som sätts upp av samhället, föreningar, idrottare och organisationer. Vi vill aktivt medverka till en positiv utveckling i miljöer där människor kan trivas och växa. Därför medverkar vi i olika aktiviteter som får Sverige att röra på sig. Det gör vi för att vi aktivt vill medverka till en positiv utveckling för vårt samhälle och nästa generation. På nationell nivå sponsrar vi eller har sponsrat det Svenska Handbollslandslaget, Elitloppet, Allsvensk fotboll och Parasportförbundet.

Personuppgiftspolicy
Vi värnar om allas integritet och vi ansvarar för den personliga information som våra kunder och samarbetspartners förser oss med. Vi behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter i enlighet av vår personuppgiftspolicy.


Hållbar energi för alla
(7)
All energianvändning har en miljöpåverkan. I Sverige går cirka 30 procent av energianvändningen till att värma våra hus. En välisolerad fasad utgör grunden för minskad energianvändning och genom att se till att fastigheten är isolerad, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön. Fasadgruppen försöker i så stor utsträckning som möjligt att påvisa fördelarna med en välisolerad fasad för våra kunder.

Energismart renovering ger högre fastighetsvärde
Att renovera energismart genom att tilläggsisolera fasaden, höjer inte bara värdet på fastigheten utan skapar även bättre boendemiljö. Hur lång tid det tar innan en fasadrenovering lönar sig beror inte bara olika energiåtgärder, utan påverkas också av möjligheten att höja hyror, fastighetspriser, eventuell evakuering, priset på fjärrvärme och sist men inte minst nya byggregler. Hjälpa kunder och samarbetspartners att tänka energieffektivt.

Fördelar med tilläggsisolering av fasaden

  • Ökar värdet på fastigheten
  • Lägre energikostnad
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tystare hus
  • Mindre fukt i fasaden
  • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde

Minskad klimatpåverkan
Att ständigt förbättra processer inom miljö och kvalitet är en del av vår verksamhet och vår kvalitets- och miljöpolicy fungerar som ett ramverk för våra mål. Alla dotterbolag i koncernen blivit godkända och certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Att arbeta systematiskt med fungerande arbetsprocesser inom dessa områden är en prioriterad fråga. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar.


Hållbar konsumtion och produktion
(12)
Fasadgruppen strävar hela tiden efter att erbjuda resurseffektiva tjänster på ett hållbart sätt, till så många som möjligt. Vi väljer våra leverantörer omsorgsfullt och har krav på att hållbarhet är en prioriterad fråga även även hos dem. En hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser är fokus.

Fasadgruppens mål är att öka fossilfria bilar för tjänstemän och servicebilar årligen och på längre sikt ha helt fossilfria transporter, tjänste- och servicebilar.

Minska mängden avfall
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.


Jämställdhet
(5)
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

Som en del av Fasadgruppens arbete för ökad mångfald och inkludering, så strävar vi mot att öka antalet kvinnliga anställda och vår vision 2030 är att åtminstone 50% av de anställda ska vara kvinnor i koncernen på tjänstemannasidan. Förebygga korruption i verksamheten över tid är även ett av Fasadgruppens mål.


Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
(8)
Vi arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö med tydliga säkerhetskrav på våra byggarbetsplatser. Vi har en arbetsmiljögrupp i koncernen som verkar för att hela tiden säkerställa så vi kan erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra hantverkare. Alla medarbetare och leverantörer ska läsa igenom och godkänna Fasadgruppens uppförandekod.

Fasadgruppens mål är att minska långtidsfrånvaron och minska antalet antalet olyckor till 100% över tid.

För mer information om Fasadgruppens arbetsmiljöarbete, kontakta Jennie Sundberg, HR-chef jennie.sundberg@fasadgruppen.se eller tel. 072-550 66 76.

Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i bryggbranschen
Fasadgruppen är medlem i Håll Nollan som är en medlemsorganisation som driver utvecklingsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Tanken med medlemsskapet är att samverka och hjälpa varandra genom att dela med sig av sin kunskap. Olika företag har olika förutsättningar. 

Främja ungas anställning, utbildning och praktik
Vi satsar på den yngre generationen på olika sätt, bland annat genom att ta emot lärlingar i den utsträckning det går. Vi erbjuder praktik och vi ser oss som en viktig förebild och en första arbetsgivare.

Senast uppdaterad 08 juni 2021