Vi är med och skapar hållbara städer

Som samhällsbyggare har vi ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vi strävar hela tiden efter att effektivisera och arbeta hållbart.

Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som regionalt. Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission att förbättra världen genom en hållbar fasad i taget.

Medvetet hållbarhetsarbete

Att vara störst i Norden innebär inte bara en stark position på marknaden utan även ett stort ansvar. För att driva företaget och branschen framåt, genomför Fasadgruppen därför ett hållbarhetsprogram för att höja kompetensen inom området.

Syftet med utbildningen är att få bättre förståelse för vad hållbarhet innebär, vilket gör att vi som företag kan fatta bättre beslut. Det handlar om att identifiera affärsmöjligheter och reducera risker ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv.

Genom en strategisk hållbarhetsplan, finns bättre förutsättningar för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor. Fasadgruppen vill genom tydliga mål, långsiktighet och ett brinnande intresse bidra till samhällsnyttan.

Sustainability Business Program leds av SEB och Grant Thornton och genomfördes under 2020.

FN:s hållbarhetsmål 2030

Fasadgruppen stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och har valt ut att fokusera mera på några av dessa. 

För att ett hållbarhetsarbete ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det vara integrerat i de övergripande strategierna. Fasadgruppen ser hållbarhetsarbetet som en prioriterad fråga och vårt förhållningssätt och engagemang visar sig på olika sätt och vi har delat in det i fem fokusområden:

  • Hållbara städer och ekonomisk tillväxt (11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (12)
  • Hållbar energi för alla (7)
  • Jämställdhet (5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)

    Läs mer om våra fokusområden här.


Koncerncertifierad inom miljö och kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Alla dotterbolag i koncernen har blivit godkända och certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Att arbeta systematiskt med fungerande arbetsprocesser inom dessa områden är en prioriterad fråga. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar. 


Medlemmar i EEFVi är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.

GDPR och personuppgiftspolicy
Fasadgruppen Norden AB har vidtagit nödvändiga åtgärder för att leva upp till den nya Dataskyddsförordningen som börjar gälla den 2018-05-25. Se vidare information om hur personuppgifter sparas, varför de sparas och hur länge de sparas samt kundens/den registrerades rättigheter att återkalla samtycke av hantering av dennes personuppgifter.

 

Personuppgiftspolicy GDPR - Fasadgruppen.pdf

Miljöpolicy Fasadgruppen.pdf

Senast uppdaterad 22 februari 2022