Publicerad 2019-11-18

Därför behöver fasader renoveras regelbundet

Väder och vind, såväl som tidens tand tär på alla fasader i Sverige. Frost- och fuktskador, klotter och sönderfall är alla anledningar till varför renoveringar är nödvändiga. En hel och ren fasad lyfter ett område rejält och är inte bara estetiskt tilltalande, utan kan även ha positiva effekter på samhället.


Med rätt underhåll kan en fasad hålla i flera decennier, men förr eller senare kommer alltid en tidpunkt då fasaden måste genomgå en renovering. Det kan bero på frost- eller fuktskador, sprickor från sättningar eller helt enkelt att fasaden blivit sliten och inte längre är tilltalande att se på. Fasadens utseende spelar stor roll för hur folk generellt sett ser på byggnaden och är ofta det första intrycket man får av fastigheten.

Renoveringsbehov i Miljonprogrammet
Allmännyttan står inför en stor renoveringsutmaning där hundratusentals lägenheter behöver renoveras över hela landet. En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i bostäder från rekordåren under 1960- och 1970-talen, då sammanlagt över en miljon bostäder byggdes under 10 år. Många av dessa bostäder, även kallade Miljonprogrammet, är nu i stort behov av renovering. Enligt Energimyndigheten är det så mycket som nära 80 procent av bostäderna som behöver renoveras. Under 2018 uppskattas marknaden för fasadbyggen och renoveringar haft en omsättning på över 20 miljarder kronor i Sverige, vilket är mindre än tidigare år. Men behovet av renovationer kvarstår, av både estetiska och energisparande skäl. Ur en energisynpunkt är fasaden en viktig del för att spara på energianvändningen. Byggnader står i genomsnitt för cirka 40 procent av samhällets totala energianvändning och nya krav för energieffektivisering införs kontinuerligt. För att spara energi är det viktigt att byggnaders fasader inte släpper ut värme utan byggs eller renoveras för att bli energisnåla. En stor del av de fastigheter som byggdes under rekordåren är dåligt isolerade och behöver idag en upprustning.

Risk för fukt i sprickor
Förutom för att spara energi finns det flera andra anledningar till att fasader med jämna mellanrum behöver renoveras. Skador på fasaden som har uppstått från antingen naturligt sönderfall, så som sprickor från balkong- eller stuprörsfästen, eller yttre faktorer som till exempel klotter behöver åtgärdas så att skadorna inte bli värre. Till exempel är det vanligt att fukt tränger in i sprickor och ökar risken för mögelangrepp och frostskador, där de senare kan göra sprickorna mer omfattande och leda till ännu större skador. Fasaden finns till för att skydda fastigheten från väder och vind och för att göra det av bästa förmåga är det viktigt att fasaden är hel.

Fasader påverkar samhället
Vikten av att renovera fasaden på en fastighet kan även ha effekt på samhället socialt. Det finns en teori som kallas Broken Windows-teorin, som bygger på tanken att byggnader som förfaller och har trasiga fasader och fönsterrutor väcker dåligt beteende och kriminalitet bland människor. Enligt teorin så förfaller områden socialt i takt med att byggnaderna förfaller. Det betyder att det är viktigt att byta ut söndriga fönsterrutor, åtgärda klotter och rusta upp slitna fasader så fort som möjligt. Detta hör samman med hur människor ser på byggnader och vilket intryck de får av området. Hela och rena fasader gör att människor får en positiv bild av fastigheten och mår bra av att vistas i området. Därför är det viktigt att renovera fasaderna, så de håller fastigheten skyddad från väder och för att människorna i området ska trivas.