Förvärvsstrategi

Via förvärv stärker Fasadgruppen sin geografiska närvaro, sitt tjänsteerbjudande och sin kompetens över hela Norden. Genom att låta de förvärvade bolagen fortsätta verka under eget varumärke och med ett högt självbestämmande samtidigt som de har tillgång till vissa gemensamma centrala funktioner och kunskapsdelning, skapas förutsättningar att bygga lokala ledare som samtidigt drar nytta av stordriftsfördelar.

Fasadgruppens strategi för identifiering av potentiella förvärv lägger stort fokus på graden av hanverkskompetens inom företaget och på dess ledning. Urvalskriterierna inkluderar en bedömning av företaget, ledningen och marknaden:

  • Företaget: Bör addera strukturellt kapital, korsförsäljningsmöjligheter och en hög grad av hantverkskompetens. Samtidigt bör företaget uppvisa en stabil historisk utveckling vad gäller lönsamhet, tillväxt och kassaflöde.
  • Ledningen: Bör bestå av kompetenta entreprenörer som passar in naturligt med Fasadgruppens företagskultur och som är engagerade i koncernens framtidsplaner.
  • Marknaden: Förvärvsobjektet bör ha en stark lokal marknadsposition och vara aktivt i en region med en växande marknad.

Varför Fasadgruppen?

I de nordiska länderna finns över 10 000 bolag som är aktiva inom fasadarbeten. Många drivs av duktiga entreprenörer med starka lokala marknadspositioner och kundrelationer. Fasadgruppens affärsmodell bygger på att bolagen får drivas vidare som förut, men med tillgång till stordriftsfördelar såsom lägre materialkostnader och resursdelning inom koncernen. Fasadgruppen förser också de lokala bolagen med olika supportfunktioner som ofta är mer utvecklade än entreprenörernas egna, exempelvis inom ekonomisk rapportering. Den decentraliserade modellen leder till att det inte krävs en fullständig integration av de förvärvade bolagen. På detta sätt bevaras deras karaktär samtidigt som de blir en del av Fasadgruppen som helhet.

Senast uppdaterad 09 december 2020