Förvärvsstrategi

Genom förvärv stärker Fasadgruppen den geografiska närvaron, tjänsteerbjudandet och kompetensen.
Förvärvade bolag fortsätter att verka med högt självbestämmande under sina egna varumärken,
samtidigt som de drar nytta av erfarenhetsutbyten, samarbeten och centrala stödfunktioner. Utöver förvärv av nya koncernbolag genomförs också tilläggsförvärv, vanligtvis i form av inkråmsförvärv, till befintliga bolag i syfte att öka kompetensen och nå kritisk massa.

Fasadgruppen tillämpar ett antal förvärvskriterier gällande bland annat god lönsamhet, geografiskt läge och långsiktig ledning. Vid identifiering av potentiella förvärv läggs ett stort fokus på företagets hantverksförmåga och på ledningens entreprenörskap och kompetens.

  • Företaget: Bör tillföra strukturellt kapital, korsförsäljningsmöjligheter och en hög grad av hantverkskompetens. Samtidigt ska företaget uppvisa en stabil historisk utveckling vad gäller lönsamhet, tillväxt och kassaflöde, samt gärna en hög andel intäkter från renoveringsprojekt.
  • Ledningen: Bör bestå av kompetenta entreprenörer som passar in naturligt i Fasadgruppens företagskultur och som är villiga att engagera sig i Fasadgruppens framtidsplaner.
  • Marknaden: Förvärvskandidaten bör ha en stark lokal marknadsposition och vara aktiv i en region med en växande marknad.

Varför Fasadgruppen?

I de nordiska länderna finns ett mycket stort antal bolag som är aktiva inom fasadarbeten. Många drivs av duktiga entreprenörer med starka lokala marknadspositioner och kundrelationer. Fasadgruppens affärsmodell bygger på att de förvärvade bolagen får drivas vidare som förut, men med tillgång till stordriftsfördelar såsom centrala inköpsavtal med bättre priser och resursdelning inom koncernen. Fasadgruppen förser också bolagen med olika supportfunktioner som ofta är mer utvecklade än entreprenörernas egna, exempelvis inom HR och ekonomisk rapportering. På detta sätt bevaras de lokala verksamheternas karaktär, men med nya kompletterande styrkor och fördelar.

Senast uppdaterad 18 april 2023