Finansiella mål

Fasadgruppens styrelse har antagit följande finansiella mål:

Nettoomsättningstillväxt: En genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om minst 15 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Lönsamhet: EBITA-marginal om minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Kassagenerering: Kassagenerering om 100 procent.

Kapitalstruktur: Nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska inte överstiga en kvot om 2,5. Skuldsättningen kan temporärt vara högre, till exempel i samband med större förvärv.

Utdelningspolicy: Fasadgruppens målsättning är att betala ut 30 procent av Koncernens konsoliderade nettoresultat, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter.

Senast uppdaterad 09 december 2020