Affärsmodell

Fasadgruppens affärsmodell bygger på en decentraliserad struktur som förenar det lokalt förankrade bolagets driv, närhet till kund och begränsade omkostnader med koncernens möjligheter att uppnå skalfördelar och erbjuda heltäckande lösningar till kunderna.

Lokala verksamheter

Dotterbolagen verkar under egna varumärken och ansvarar för kund, försäljning, produktion, projektkalkylering och lönsamhet. De har en betydande självständighet med stort ansvar att leda verksamheten på sina lokala marknader och bygger upp egna orderböcker med kommande projekt. För att säkerställa lönsamhet arbetar dotterbolagen kontinuerligt med att utveckla sin kompetens inom kalkylering och utvärdering.

Geografiska affärsområden

Via affärsområdena NordÖst (inkluderar Finland), SydVäst (inkluderar Norge) och Danmark kan dotterbolagen dela resurser och best practice, vilket möjliggör synergieffekter. Här identifieras också korsförsäljningsmöjligheter och gemensamma säljinitiativ där flera dotterbolag kan arbeta med samma projekt inom olika discipliner. Bolagen har även möjlighet at låna personal av varandra. Samarbeten sker främst inom respektive affärsområde, men gränsöverskridande arbeten förekommer också.

Centrala funktioner

De centrala funktionerna omfattar bland annat inköp, HR, förvärv, ekonomi och andra stödfunktioner. Genom att upphandla kontrakt för material och försäkringar på central nivå uppnås stordriftsfördelar som möjliggör minskade kostnader för dotterbolagen. Via koncernen får dotterbolagen även stöd med exempelvis finansiell rapportering, medarbetarfrågor och juridik för att möjliggöra ett större fokus på den dagliga verksamheten.

Senast uppdaterad 18 april 2023