Varför investera?

Fasadgruppen är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader med lokal närvaro, konkurrenskraftiga priser och gedigen erfarenhet av fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är i en expansiv fas och marknadsledande i branschen. 

  1. Tydlig exponering mot underliggande långsiktiga marknadsdrivkrafter

Fasadmarknaden drivs av underliggande renoveringsbehov i såväl bostads- som kommersiella fastigheter. I samband med nybyggnation utgör samtidigt fasadarbeten en kritisk och specialiserad aktivitet som byggbolag i hög grad lägger ut på entreprenad. Dessutom bedöms trenden mot mer energieffektiva fasadlösningar, bland annat pådrivet av ny lagstiftning, att kunna driva marknadstillväxten ytterligare.

  1. Spetskompetens med tydlig position i värdekedjan

Fasadgruppen består av bolag med lång historik och hög hantverkskunnighet inom fasadarbeten. Fasadarbeten är en specialistkompetens och därmed ett attraktivt undersegment till renoverings- och byggmarknaden, som erbjuder en mångsidig kundbas och möjligheter till skalfördelar. Tack vare Fasadgruppens bredd är man en av få aktörer som besitter den kompetens, kapacitet och erfarenhet som krävs för att genomföra komplexa projekt – från nybyggnation till kulturklassade projekt.

  1. Affärsmodell som kombinerar lokalt entreprenörskap med stordriftsfördelar

Fasadgruppens affärsmodell bygger på en decentraliserad struktur. Verksamheten bedrivs genom lokala hantverkskunniga dotterbolag med ledande lokala marknadspositioner och långa kundrelationer. Dotterbolagen samarbetar med varandra för att vinna multidisciplinära projekt, samt delar resurser och best practice. Genom att upphandla kontrakt för material och försäkringar på central nivå uppnås samtidigt stordriftsfördelar. Via koncernen får också dotterbolagen stöd i bland annat finansiell rapportering och juridiska frågor för att säkerställa att de kan fokusera på den dagliga verksamheten.

  1. Tjänster som bidrar till klimatmålen

De tjänster som Fasadgruppen tillhandahåller har en tydlig koppling till hållbarhet och miljö. De flesta fasadlösningarna ger direkta miljöförbättringar, såsom minskad energikonsumtion genom fasadrenovering och installation av fönster. Vid tilläggsisoleringar kan energibesparingar upp till 50 procent i enskilda fastigheter uppnås, och via gruppens patenterade ventilationslösning SmartFront kan energibesparingarna bli så höga som 75 procent.

  1. Konsolideringsmöjlighet i kraftigt fragmenterad marknad

Fasadgruppen har en aktiv förvärvsstrategi med fokus på att stärka sin geografiska närvaro, sitt tjänsteerbjudande och sin kompetens. I Norden finns över 10 000 bolag aktiva inom fasadarbeten, vilket skapar stora möjligheter till konsolidering och långsiktig tillväxt. Vid identifiering av förvärvskandidater lägger Fasadgruppen stort fokus på graden av hanverkskompetens inom företaget, lönsamhet, entreprenörsanda och marknadsposition så att varje nytt förvärv direkt kan bidra till koncernens övergripande strategi.

Senast uppdaterad 09 december 2020