Varför investera?

Fasadgruppen är Nordens största helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt
förankrade entreprenörsdrivna bolag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens.

  1. Tydlig exponering mot behov av energieffektiva fastigheter

Fasadgruppens erbjudande bidrar i stor utsträckning till högre energieffektivitet i fastigheter, tjänster som efterfrågas av fastighetsägare i hela Norden i takt med att energipriserna ökat. Med tjänster såsom tilläggsisolering av fasader och vindar, utbyten av fönster och inglasningar av balkonger kan väsentliga energibesparingar nås. Via Fasadgruppens patenterade ventilationslösning SmartFront kan energieffektiviteten i enskilda fastigheter ökas med så mycket som 75 procent.

  1. Spetskompetens med tydlig position i värdekedjan

Fasadgruppen består av bolag med lång historik och hög hantverkskunnighet inom fasadarbeten. Fasadarbeten är en specialistkompetens och därmed ett attraktivt undersegment till renoverings- och byggmarknaden, som erbjuder en mångsidig kundbas och möjligheter till skalfördelar. Tack vare Fasadgruppens bredd är koncernen en av få aktörer som besitter den kompetens, kapacitet och erfarenhet som krävs för att genomföra komplexa projekt – från kulturklassade byggnader till miljonprogramsfastigheter.

  1. Affärsmodell som kombinerar lokalt entreprenörskap med stordriftsfördelar

Fasadgruppens affärsmodell bygger på en decentraliserad struktur. Verksamheten bedrivs genom lokala hantverkskunniga dotterbolag med ledande lokala marknadspositioner och långsiktiga kundrelationer. Dotterbolagen samarbetar med varandra för att vinna multidisciplinära projekt samt delar
resurser och best practice. Genom att upphandla avtal för bland annat material på central nivå uppnås samtidigt stordriftsfördelar. Via koncernen får dotterbolagen även stöd i exempelvis finansiell rapportering, HR och juridiska frågor för att säkerställa att de kan fokusera på den dagliga verksamheten.

  1. Stabil underliggande marknad

Fasadmarknaden drivs av underliggande renoveringsbehov i såväl bostads- som kommersiella fastigheter. I samband med nybyggnation utgör samtidigt fasadarbeten en kritisk och specialiserad aktivitet som byggbolag oftast lägger ut på entreprenad. Detta sammantaget skapar en stabil marknad för fasadtjänster, som generellt efterfrågas även i sämre ekonomiska tider. De flesta av Fasadgruppens dotterbolag har varit verksamma under många decennier och kunnat uppvisa lönsam tillväxt i varierande konjunkturer. Det ökade behovet av energieffektivisering i fastigheter, som också drivs på av ny lagstiftning, ger ytterligare stadga till efterfrågan på marknaden.

  1. Konsolideringsmöjlighet på en kraftigt fragmenterad marknad

Fasadgruppen har en aktiv förvärvsstrategi med fokus på att stärka sin geografiska närvaro, sitt tjänsteerbjudande och sin kompetens. I Norden finns tusentals potentiella förvärvskandidater, vilket skapar goda möjligheter till konsolidering och långsiktig tillväxt. Vid identifiering av förvärvskandidater lägger Fasadgruppen stort fokus på graden av hanverkskompetens inom bolaget, lönsamhet, entreprenörsanda och marknadsposition så att varje nytt förvärv direkt kan bidra till koncernens övergripande strategi och värdeskapande. Fasadgruppen har genom åren stärkt sin förvärvskapacitet och via samarbete mellan de centrala funktionerna och de lokala verksamheterna hittas nya intressanta förvärvskandidater.

Senast uppdaterad 24 oktober 2023