Valberedning

En extra bolagsstämma den 2 oktober 2020 beslöt om en instruktion för att utse valberedningen och för valberedningens arbete. Instruktionen gäller tills vidare.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år ges möjlighet att utse varsin ledamot. Om färre än tre ledamöter har utsetts enligt detta förfarande ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att utse varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har utsetts. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i bolaget äger rätt att utse valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende:

  • val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
  • beslut om styrelsearvode,
  • val av revisor,
  • beslut om revisorsarvode,
  • val av stämmoordförande, och
  • beslut om ändringar av valberedningsinstruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Komplett instruktion för valberedningen i Fasadgruppen

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Lars Nordin, ordförande (utsedd av Connecting Capital)
  • Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
  • Peter Lundkvist (utsedd av Tredje AP-fonden)

Styrelsens ordförande Ulrika Dellby är adjungerad till valberedningen (utan rösträtt).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det i god tid före årsstämman 2024 så att valberedningen hinner beakta förslaget. Förslag ska sändas med post till Fasadgruppen Group AB (publ), Att. Valberedningen, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 15 maj 2024.

Senast uppdaterad 04 oktober 2023