Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat utskott med uppgift att bereda beslut i särskilda frågor.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Ulrika Dellby (ordförande), Tomas Ståhl och Tomas Georgiadis. Samtliga ledamöter i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen

c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget

d) upprätta och tillhandahålla styrelsen utkast till den ersättningsrapport som bolaget ska upprätta enligt aktiebolagslagen

e) om bolaget implementerar incitamentsprogram för bolagets anställda, säkerställa att incitamentsprogrammen utvärderas årligen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Tomas Ståhl (ordförande), Ulrika Dellby och Gunilla Öhman. Samtliga ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att

a) övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet

b) med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets internkontroll, internrevision och riskhantering

c) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll

d) informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion revisionsutskottet har haft

e) granska och övervaka den externa revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om den externa revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision

f) biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Senast uppdaterad 13 maj 2022