Styrelsens arbete

Styrelsen är Fasadgruppens näst högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av bolagsstämmans instruktioner och styrelsens interna arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott, en instruktion för den verkställande direktören och en instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Styrelsen svarar för Fasadgruppens organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bland annat innefattar ett ansvar för:

  • upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner,
  • fastställande av riktlinjer för att säkerställa att verksamheten är långsiktigt värdeskapande,
  • granskning och godkännande av bokslut,
  • att fatta beslut i frågor rörande investeringar och försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy,
  • utveckling och antagande av centrala policyer, tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs,
  • tillse att system finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet,
  • att utse verkställande direktör och, i enlighet med riktlinjerna som antagits av bolagsstämman, fastställa lön och andra anställningsförmåner för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Styrelseordföranden ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör dess åligganden. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa ordinarie sammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser att det behövs eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Senast uppdaterad 20 april 2021