Intern kontroll

Fasadgruppen har inrättat en rutin för intern kontroll som syftar till att uppnå en effektiv organisation som når de målsättningar som har satts upp av styrelsen. Denna rutin innefattar ett arbete med att säkerställa att Fasadgruppens verksamhet bedrivs korrekt och effektivt, att lagar och regler efterlevs samt att den finansiella rapporteringen är korrekt och tillförlitlig och i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Fasadgruppens arbete med intern kontroll innefattar momenten riskbedömning, kontrollaktiviteter samt utvärdering och rapportering.

Riskbedömning

Fasadgruppen genomför årligen en riskanalys och riskbedömning. Risker identifieras och kategoriseras i följande fyra områden:

  • Strategiska risker
  • Operationella risker
  • Efterlevnadsrisker
  • Finansiella risker

Fasadgruppens målsättning med riskanalysen är att identifiera de största riskerna som kan hindra koncernen från att nå dess mål eller genomföra sin affärsidé. Målsättningen är även att utvärdera dessa risker baserat på sannolikheten att de uppkommer i framtiden samt i vilken mån riskerna skulle kunna påverka Fasadgruppens målsättningar om de skulle inträffa.

Varje enskild risk har en så kallad riskägare. Riskägaren har mandat och ansvar att säkerställa att åtgärder och kontroller är upprättade och implementerade. Riskägaren är också ansvarig för att bevaka, följa upp och rapportera förändringar i Fasadgruppens riskexponering mot identifierade risker.

Bolagets VD rapporterar årligen identifierade risker till revisionsutskottet och styrelsen. Styrelsen utvärderar Fasadgruppens riskhanteringssystem, däribland riskbedömningar, och ska årligen lämna en redogörelse i vilken de viktigaste delarna av Fasadgruppens interna kontroll och riskhantering granskas i detalj. Syftet med detta förfarande är att säkerställa att väsentliga risker hanteras och att kontroller som motverkar identifierade risker är implementerade.

Kontrollaktiviteter

Fasadgruppen har inrättat en riskhanteringsprocess som innefattar ett antal kontrollaktiviteter av sådant som ska vara etablerat och fungera i riskhanteringsprocesserna. Kontrollkraven utgör viktiga verktyg som möjliggör för styrelsen att leda och utvärdera information från bolagsledningen och ta ansvar för identifierade risker.

Utvärdering och rapportering

En självutvärdering av internkontrollens effektivitet ska genomföras årligen av en anställd som utsetts av Fasadgruppens VD. VD är sedan ansvarig för att presentera resultatet för revisionsutskottet och styrelsen. Fasadgruppen har en koncernövergripande övervakningsprocess genom vilka enheterna och funktionerna ska följa upp kontrollernas effektivitet och rapportera tillbaka till den anställde som utsetts av VD.

Senast uppdaterad 20 april 2021