Ersättningar och incitamentsprogram

Årsstämman 2023 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman samt att 80 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och att 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott.

Årsstämman 2022 beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av punkt 16 i styrelsens fullständiga beslutsförslag till årsstämman 2022. Styrelsen ska upprätta förslag till nya ersättningsriktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se punkt 16)

Ersättningsrapporter

Ersättningsrapport 2022

Ersättningsrapport 2021

Incitamentsprogram

Årsstämmorna 2021, 2022 och 2023 beslutade att införa långsiktiga incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammen är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, att öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande. 

Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2024 avseende aktier i Fasadgruppen Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025 avseende aktier i Fasadgruppen Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie 2023/2026 avseende aktier i Fasadgruppen Group AB (publ)

Senast uppdaterad 15 maj 2023