Ersättningar och incitamentsprogram

Årsstämman 2022 beslöt att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2021 ska uppgå till 500 tkr till styrelseordförande, 250 tkr till övriga styrelseledamöter samt 75 tkr till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.

Årsstämman 2022 beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av punkt 16 i styrelsens fullständiga beslutsförslag till årsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se punkt 16)

Årsstämmorna 2021 respektive 2022 beslöt att införa långsiktiga incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammen är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, att öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande. 

Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2024 avseende aktier i Fasadgruppen Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie 2022/2025 avseende aktier i Fasadgruppen Group AB (publ)

 

Senast uppdaterad 13 maj 2022