Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Fasadgruppen Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Svenska Dagbladet att kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 10 Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av en eller två justeringspersoner

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Beslut om:

a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Val av styrelseledamöter och revisor

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Senast uppdaterad 19 maj 2021