Bolagsstyrning

Fasadgruppen strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva bolagsstyrningsprocesser för att säkerställa att verksamheten skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta inkluderar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, processer för internkontroll och riskhantering och transparent intern och extern rapportering.

Till grund för Fasadgruppens bolagsstyrning ligger aktiebolagslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) samt andra tillämpliga lagar och regler. Centrala interna styrinstrument är Fasadgruppens bolagsordning, styrelsens arbetsordning och andra interna policyer och instruktioner.

Senast uppdaterad 24 oktober 2023