Riktlinjer visselblåsartjänst

Fasadgruppen strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och alltid se möjligheterna med nya förbättringar. Våra medarbetare, kunder och leverantörer är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Shutterstock 578613607 Low (1)

Den som misstänker en oegentlighet, som strider mot Fasadgruppensvärderingar, affärsetiska policy eller lagen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. Du kan välja att lämna dina uppgifter anonymt. För att skydda uppgiftslämnare finns Fasadgruppens Visselblåsarpolicy med tillhörande rapporteringsfunktion.

Vad kan anmälas?

  • Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Hit räknas bland annat:
  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings-och skattelagstiftning,
  • en intressekonflikt mellan en anställd och Fasadgruppen eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör Fasadgruppensvitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan anmäla?

Rapporteringsrutinen kan användas av samtliga anställda (oavsett anställningsform) i Fasadgruppenssamtliga bolag. Även kunder och leverantörer kan använda systemet.

Hur görs en anmälan?

  • Alternativ 1: Rapportera till en chef inom Fasadgruppensorganisation eller koncernledningen.
  • Alternativ 2: Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget för Visselblåsning-ärenden, se nedan.

Hur anmäls andra ärenden?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, mindre brott samt trakasserier, mobbning, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via detta system. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som Fasadgruppensandra policys, riktlinjer och rutiner anger.

Rapporteringsverktyget

För att trygga din anonymitet tillhandahålls ett rapporteringsverktyg av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

  • Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.
  • Det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. Vänligen utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Rapporteringskanaler

2Secure tillhandahåller två kanaler för ärendehantering; webb eller telefon.
Ange företagskoden: JRD430

Webb: wb.2secure.se2.
Telefon: 077-177 99 77

 

 

Senast uppdaterad 22 november 2021