Uppförandekod

För Fasadgruppens medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.
Som Nordens ledande koncern inom fasadarbeten har Fasadgruppen ett ansvar att bedriva en ansvarsfull verksamhet och bidra till en hållbar utveckling i vår omvärld.

Att arbeta engagerat med hållbart hantverk är en framgångsfaktor och utgångspunkten för alla våra företag i koncernen. Genom våra kärnvärden samverkan, engagemang och kompetens erbjuder vi medvetna kunder ett personligt engagemang, konkurrenskraftiga priser och trygghet i hela affären.

Denna kod är en sammanställning av etiska regler som visar vägen i vårt agerande och det agerande vi förväntar oss av andra. Den ersätter inte lagstiftning på de marknader där vi är verksamma. Grunden för uppförandekoden är våra tre kärnvärden och FN:s principer för ansvarsfullt företagande (Global Compact) som behandlar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Syftet med uppförandekoden är att visa vägen för hur vi agerar samt hur vi förväntar oss att andra ska agera. För att skapa en medvetenhet om uppförandekoden inom företaget ansvarar respektive chef för att introducera denna till alla anställda och nyanställda. Då koden även gäller våra leverantörer ansvarar inköpsansvarig för att företagets leverantörer tar del av uppförandekoden.

Fasadgruppens uppförandekod är inte formulerad för att ge specifika regler utan ska fungera som en etisk kompass som vägleder oss i vårt agerande. Ifall du är osäker på om ditt beslut/agerande går i linje med uppförandekoden kan du ta hjälp av följande frågor:

• Är mitt beslut/agerande enligt gällande lagstiftning?
• Är mitt beslut/agerande i linje med relevanta punkter från denna uppförandekod?
• Kan jag stå för mitt beslut/agerande inför en kund, medarbetare eller chef?
• Skulle mitt beslut/agerande kunna granskas av media utan att Fasadgruppens varumärke skadas?

Mänskliga rättigheterVåra arbetsplatser ska kännetecknas av öppenhet och respekt där alla människors lika värde är en självklarhet.

• Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering.
• Vi ska arbeta för en ökad mångfald och jämställdhet i alla verksamhetens delar.
• Vi ska stödja och respektera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vid kännedom om risk för kränkningar, ska vi agera skyndsamt för att minimera risk.
• Vi ska arbeta för en sund och säker arbetsmiljö i hela vår värdekedja genom att respektive lands arbetsmiljölagstiftning efterföljs.
• Allt arbete ska ske frivilligt. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten.
• Vi ska, med utgångspunkt i ILO:s definition av barnarbete, ha nolltolerans mot barnarbete och arbeta för att detta inte förekommer i vår värdekedja.

Arbetsmiljö och arbetsvillkorVåra arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan några olyckor. Genom en god arbetsmiljö sätter vi medarbetarnas hälsa och välmående i centrum.

• Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering utifrån regeringens sju diskrimineringsgrunder.
• Vi ska främja medarbetarnas hälsa och förhindra skador och sjukdom, genom att arbeta långsiktigt med att förbättra arbetsmiljön.
• Vi ska arbeta proaktivt för att förebygga olyckor på våra arbetsplatser.
• Vi ska respektera anställdas rättighet att delta i fackföreningar och deras möjlighet till kollektiva förhandlingar.
• Vi ska följa nationell och lokal lagstiftning och vi accepterar inte anställningsvillkor som strider mot dessa.
• Vi ska i vårt arbete alltid följa vår personalpolicy och våra riktlinjer för personalen (personalhandbok).

MiljöVi verkar för en hållbar utveckling genom att aktivt arbeta med att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan. Detta ska göras systematiskt och integrerat i hela verksamheten.

• Vi ska följa försiktighetsprincipen gällande miljörisker.
• Våra medarbetare ska förses med relevant kunskap kring arbetsuppgifternas miljöpåverkan och hur de kan agera för att minska denna påverkan.
• Vi ska följa aktuella lagar och relevanta miljörelaterade samhällskrav.
• Vi ska delta aktivt i utvecklingen av produkter och lösningar med minskad miljöpåverkan.
• Vi ska i vårt arbete alltid följa vår miljöpolicy och uppsatta riktlinjer.

Antikorruption och affärsetikVi har nolltolerans mot korruption, mutor, utpressning eller penningtvätt och ska därför arbeta för att förhindra att detta sker.

• Vi ska följa de lagar, regler och förordningar som gäller på de marknader där vi är verksamma.
• Vi ska agera ansvarsfullt och etiskt i våra affärsrelationer.
• Vi ska motarbeta alla former av korruption och säkerställa att alla anställda, leverantörer och samarbetspartners har en förståelse för att korruption är oacceptabelt.
• Vi ska ta avstånd från samt arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet i vår bransch.
• Vi ska verka för sund konkurrens.
• Vi ska vara uppmärksamma på och hantera eventuella intressekonflikter som uppstår i verksamheten.

Fasadgruppens Uppförandekod

Senast uppdaterad 24 oktober 2023