Hållbarhetsstyrning

Fasadgruppens styrelse fastställer Fasadgruppens övergripande hållbarhetsramverk, -policy och -mål, och följer upp arbetet vid varje ordinarie styrelsemöte. Koncernens hållbarhetsstrategi avhandlas vid särskilda strategidagar i både styrelse och ledningsgrupp årligen.

Koncernens IR- och hållbarhetschef ansvarar för den löpande framdriften och uppföljningen av målsättningar och aktiviteter inom ramverket. IR-och hållbarhetschefen säkerställer vidare att Fasadgruppen deltar och bidrar i relevanta initiativ inom olika hållbarhetsfrågor. Arbetet sker i nära samverkan med vd, övriga koncernledningen och dotterbolagen.

Koncernen har en uppförandekod, personalpolicy, miljöpolicy, kvalitetspolicy och ett flertal andra riktlinjer som berör hållbarhetsfrågor. Arbetsmiljöfrågor behandlas i Fasadgruppens arbetsmiljögrupp med representanter från alla affärsområden. I koncernens personalpolicy och tillhörande personalhandbok återfinns riktlinjer kring arbetsmiljöfrågor. I personalhandboken, liksom på bolagets intranät samt hemsida, informeras också om Fasadgruppens visselblåsarfunktion.

Senast uppdaterad 14 mars 2023