Förvärvsfilosofi

Fasadgruppen har en aktiv förvärvsstrategi i syfte att bredda den geografiska närvaron och stärka erbjudandet. Genom den decentraliserade affärsmodellen får entreprenören nya möjligheter att utveckla både sin affär och sitt ledarskap, samtidigt som Fasadgruppens samlade förmågor växer.

Sedan starten år 2016 har över 60 verksamheter förvärvats. Potentiella förvärv identifieras framför allt via egna nätverk och referenser från befintliga dotterbolag, vilket genererar ett kontinuerligt flöde av kandidater. Bland Fasadgruppens förvärvskriterier finns bland annat krav på god lönsamhet, långsiktig ledning och hantverkskunnande. När ett nytt förvärv genomförts används en etablerad modell för att säkerställa en smidig integration där dotterbolaget snabbt får dra nytta av Fasadgruppens skalfördelar och kan börja bidra till värdeskapandet i koncernen.

Fasadgruppens integrations- och synergimodell

Månadsrapportering

Dotterbolagen rapporterar sina finansiella resultat samt andra viktiga nyckeltal, såsom orderstock, varje månad, vilka sedan konsolideras centralt. Syftet är att uppnå intern jämförbarhet och full kontroll över koncernens resultat för att kunna styra verksamheten på bästa sätt. Genom ett scorecard-system kan dotterbolagen se hur de ligger till jämte andra dotterbolag samt Fasadgruppens finansiella mål, för att förstärka det lokala entreprenörskapet och den interna tävlingsandan.

Successiv vinstavräkning

Alla dotterbolag ska tillämpa successiv vinstavräk­ning, vilket är en redovisningsmetod som används för långsiktiga projekt och syftar till att säkerstäl­la att bolaget redovisar intäkter för ett belopp som motsvarar andelen av det totala genomförda projektet.

Kassaflödeshantering

Alla nya dotterbolag får stöd i att säkerställa en effektiv kassaflödeshantering i linje med Fasadgruppens övergripande mål för kassakonvertering.

 Inköpsavtal och IT

Alla nya dotterbolag får direkt efter förvärv del av koncernens centrala inköpsavtal med fördelaktiga kommersiella villkor. Vidare integreras de i en gemensam IT-miljö med väletablerade säkerhetsrutiner och kontinuitetsplaner.

Hållbarhet

I samband med förvärvet etableras Fasadgruppens uppförandekod och visselblåsarsystem, samt policies som rör bland annat arbetsmiljö. Alla nya dotterbolag certifieras vidare i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär att de uppfyller krav på god kontroll över kvaliteten och miljöpåverkan från sin verksamhet.

Samverkan och succession

Dotterbolagen introduceras till sitt affärsområde där samverkan mellan affärsområdeschefer och dotterbolag pågår kontinuerligt. Inom affärsområdet behandlas bland annat pågående projekt och förvärv, korsförsäljningsmöjligheter och delning av resurser och best practice. Affärsområdeschef och dotterbolags-vd säkerställer också att det finns successionsplaner i varje bolag.

Senast uppdaterad 02 juni 2023