Verdensmål

I 2022 gennemførte Fasadgruppen en fornyet analyse for at fastslå, hvilke af FN's 17 verdensmål, vi har bedst forudsætninger for at bidrage til. På baggrund af analysen er 7 af målene blevet prioriteret, da de enten berører emner med stor potentiel risiko eller emner, hvor Fasadgruppen har stor mulighed for at skubbe på den grønne omstilling.

Ligestilling mellem kønnene

Delmål 5.5 Sikre fuld deltagelse af kvinder i ledelse og gruppen af beslutningstagere

Et af Fasadgruppens mål inden for bæredygtighedsrammen er at øge mangfoldigheden og skabe en rummelig arbejdsplads. Koncernens målsætning er at opnå en andel på 50 procent kvinder i ledige ledende stillinger inden 2030, defineret som koncernledelse, økonomichef, koncernregnskabschef, datterselskabschef, arbejdsleder, projektchef og projektleder. For Fasadgruppen er det ligeledes afgørende, at alle medarbejdere uanset køn har løn fastsat på lige vilkår og lige gode arbejdsvilkår. Et værktøj til at sikre dette er lønkortlægninger.

Bæredygtig energi

Delmål 7.2 Øge andelen af ​​vedvarende energi i verden
Delmål 7.3 Fordoble øget energieffektivitet

Fasadgruppens ydelser bidrager til højere energieffektivitet i ejendomme. Ved at forbruge mindre energi til primært opvarmning mindskes belastningen af ​​både miljøet og elregningen. Vi forbereder også ejendomme til solceller og samarbejder med solcellefirmaer om selve monteringen. Størst effekt opnås, når Fasadgruppens datterselskaber samarbejder og kan gennemføre flere energivenlige trin på samme projekt - for eksempel både ekstraisolering og nye energivinduer. Vi tilbyder også den patenterede SmartFront-metode, en unik ventilationsløsning, der sammen med ekstraisolering kan reducere energiforbruget i en enkelt ejendom med op til 75 procent.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5 Fuld beskæftigelse og ordentlige arbejdsforhold med lige løn for alle
Delmål 8.6 Fremme unges beskæftigelse, uddannelse og praktik
Delmål 8.8 Beskytte arbejdstagernes rettigheder og fremme et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle

Vi arbejder systematisk for, at Fasadgruppen tilbyder et godt og sikkert arbejdsmiljø med klare sikkerhedskrav. Vores arbejdsmiljøgruppe bestræber sig på at sikre, at medarbejdernes sikkerhed ikke sættes på spil og har en nulvision for både arbejdsulykker og længerevarende fravær. Udover ansvaret for vores egne medarbejdere arbejder vi for at sikre gode forhold for medarbejdere hos vores underleverandører, blandt andet gennem tilbagevendende stikprøvekontrol. For at styrke håndværkerfagets langsigtede tiltrækningskraft deltager vi på uddannelsesmesser og samarbejder med erhvervsuddannelser, samt tilbyder lærlingeuddannelser.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål 11.3 Inkluderende og bæredygtig urbanisering
Delmål 11.6 Mindske byernes miljøpåvirkning

Gennem vores viden og vores virke fremmer vi bæredygtig byudvikling og mindsket miljøbelastning i overensstemmelse med Fasadgruppens vision om en fremtid med æstetiske, bæredygtige ejendomme og gode bomiljøer for mennesker. Vi udfører løbende facaderenoveringer på ejendomme i økonomisk udsatte områder, hvilket bidrager til øget livskvalitet og tryghed for beboerne.

Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.4 Ansvarlig håndtering af kemikalier og affald
Delmål 12.5 Reducer mængden af ​​affald markant
Delmål 12.8 Øge offentlighedens viden om bæredygtig livsstil

En velisoleret facade er central for at reducere energiforbruget i ejendomme. Fasadgruppen bestræber sig derfor på i videst muligt omfang at informere vores kunder om fordelene ved forbedret isolering og andre tiltag, der bidrager til energieffektivisering. I forbindelse med projektgennemførelse skal affald og byggematerialer sorteres, så uskadeligt gammelt materiale skal genanvendes, mens farligt materiale skal deponeres ansvarligt. Ubrugt materiale skal anvendes i andre projekter og uåbnet materiale returneres til leverandøren. Ved vask af facader skal der kun anvendes godkendte og miljødeklarerede kemikalier og vaskevandet skal håndteres efter gældende regler.

Klimaindsats

Delmål 13.1 Stor modstandsdygtighed over for og tilpasningsevne til klimarelaterede katastrofer

Materialer udgør den største klimapåvirkning i Fasadgruppens værdikæde, og vi stræber efter at øge andelen af ​​bæredygtige indkøb, for eksempel mursten produceret med biogas. Beslutningen om, hvilket materiale der skal bruges, træffes i de fleste tilfælde af slutkunden, men Fasadgruppen kan gennem information påvirke beslutningen om at vælge den mest miljøvenlige løsning. Vi kræver også, at vores leverandører handler i overensstemmelse med vores adfærdskodeks og klassificerer dem på en bæredygtighedsskala fra A-C for at øge andelen af ​​bæredygtige indkøb. Fasadgruppen stræber også efter at reducere vores egen klimapåvirkning gennem ansvarlig transport, rejseaktivitet, indkøb og energiforbrug. Endelig bidrager Fasadgruppens ydelser både til bæredygtige facader, der i højere grad kan modstå påvirkningerne af et skiftende klima, og væsentlig højere energieffektivitet i bygninger.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.5 Bekæmpe korruption og bestikkelse

Fasadgruppen accepterer ikke nogen form for korruption, bestikkelse, afpresning eller hvidvaskning af penge, og vi arbejder på at forhindre denne type aktiviteter. Et vigtigt værktøj til dette er adfærdskodekset, som skal accepteres af både medarbejdere og leverandører, samt vores whistleblowerfunktion, der er tilgængelig for medarbejdere, kunder og leverandører.

Senest opdateret 14 marts 2023