Retningslinjer for whistleblower-ordningen

Fasadgruppen ønsker et åbent forretningsklima, høj forretningsetik og altid at se mulighederne for nye forbedringer. Vores medarbejdere, kunder og leverandører er vores vigtigste kilder til indsigt i eventuelle mangler, der bør rettes.

Enhver, der har mistanke om en uregelmæssighed, som er i konflikt med Fasadgruppens værdier, forretningsetik eller loven, skal have mulighed for at tale uden frygt for repressalier. Du kan vælge at indsende dine oplysninger anonymt. For at beskytte dem, der ligger inde med information, har Fasadgruppen en whistleblower-politik med en tilhørende rapporteringsfunktion.


Hvad kan rapporteres?

• Gennem ordningen kan der rapporteres mistanke om alvorlige uregelmæssigheder. Disse inkluderer:
• økonomisk kriminalitet såsom bestikkelse, tyveri, svig og forfalskning, regnskabsmæssige overtrædelser og anden overtrædelse af regnskabs- og skattelovgivning,
• en interessekonflikt mellem en medarbejder og Fasadgruppen eller
• andre alvorlige uregelmæssigheder, der påvirker Fasadgruppens vitale interesser eller enkeltpersoners liv og helbred, for eksempel alvorlige miljøforbrydelser, store mangler i sikkerheden på arbejdspladsen og alvorlige former for diskrimination og chikane.

Sker indberetningen ikke inden for rammerne af ovenstående, skal forholdet rapporteres i overensstemmelse med Fasadgruppens interne retningslinjer, politikker eller fremgangsmåder. Almindelige klager og utilfredshed skal dog ikke indberettes via dette system men til nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller HR.


Hvem kan rapportere?

Ordningen kan bruges af alle ansatte (uanset ansættelsesform) i alle virksomheder i Fasadgruppen. Kunder og leverandører kan også bruge ordningen. Også aktionærer, frivillige, praktikanter, personer, der i øvrigt udfører arbejde i virksomhedens regi og under dens ledelse, selvstændige, personer der indgår i en virksomheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, hvis operatøren er en virksomhed, kan også bruge systemet. Leverandører, kunder og offentligheden kan også bruge kanalerne, men er beskyttet af samme gengældelsesbeskyttelse som nævnt ovenfor.


Hvordan foretages en rapportering?

• Mulighed 1: Rapporter til en chef i Fasadgruppens organisation eller koncernledelse.
• Mulighed 2: Rapporter anonymt via whistleblower-værktøjet, se nedenfor.


Hvordan rapporteres andre sager?

Andre typer sager, såsom tvister, fejl, klager, mindre regelbrud og chikane, mobning, utilfredshed med løn og lignende, skal ikke rapporteres via dette system. Disse forhold skal primært rapporteres til den nærmeste leder eller på en måde, der er specificeret i Fasadgruppens øvrige politikker, retningslinjer og rutiner.


Rapporteringsværktøj

For at sikre din anonymitet leveres rapporteringsværktøjet af en ekstern og uafhængig aktør. Rapporteringskanalen er krypteret og beskyttet af adgangskode. Du er aldrig tvunget til at opgive din identitet, hvis du ikke vil.

• Du skal ikke have bevis for din mistanke, men ingen beskyldninger må gøres gældende med ondsindet forsæt eller velvidende, at anklagen er falsk.
• Det er vigtigt, at du beskriver alle sagens kendsgerninger, inklusive de omstændigheder, som du synes er mindre vigtige. Vær omhyggelig med din beskrivelse og vedhæft alt, der kan være relevant.

Rapporteringskanaler

2Secure har to kanaler til rapportering; web eller telefon. Indtast firmakoden: JRD430

1. Web: wb.2secure.se
2. Telefon: +46 077-177 99 77

Rapportering via eksterne whistleblowerkanaler

Udover at rapportere til Fasadgruppens interne whistleblowerkanal, kan du rapportere eksternt til den relevante myndighed inden for et bestemt ansvarsområde eller til en af ​​EU's institutioner, organer og styrelser. Selv når du rapporterer eksternt, har du ret til beskyttelse i henhold til lov (2021: 890) om beskyttelse af personer, der indrapporterer uacceptable forhold.

Følgende myndigheder er udpeget som relevante myndigheder og har oprettet eksterne indrapporteringskanaler (Sverige): Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten og Transportstyrelsen.

Om den lovpligtige whistleblowerbeskyttelse

Whistleblowerreglerne, lov (2021: 890) om beskyttelse af personer, der indrapporter urimelig behandling, giver dig som whistleblower en beskyttelse under visse forudsætninger. Udover muligheden for at anmelde en formodet overtrædelse i henhold til whistleblowerreglerne, er der også ret til informationsfrihed i henhold til trykkefrihedsforordningen og ytringsfrihedsloven. Det betyder, at det er muligt for en medarbejder (med visse undtagelser) i både den private og offentlige sektor at afgive i øvrigt fortrolige oplysninger til offentliggørelse til de massemedier, der er omfattet af trykkefrihedsforordningen eller ytringsfrihedsloven.

For ansatte i det offentlige eller andre aktiviteter, hvor whistleblowerbeskyttelse gælder i henhold til lov (2017: 151) om whistleblowerbeskyttelse i visse enkelte virksomheder eller offentligheds- og tavshedspligtsloven (2009: 400), er der ligeledes en øget beskyttelse. Den udvidede beskyttelse henviser til efterforskningsforbud og repressalieforbud.

Efterforskningsforbuddet indebærer, at en myndighed eller anden offentlig instans som hovedregel ikke må undersøge, hvem der har indgivet en meddelelse til offentliggørelse. Forbuddet mod gengældelse betyder, at offentligheden ikke må træffe foranstaltninger, der har negative konsekvenser for den enkelte på grund af, at vedkommende har udøvet sin ytrings- og informationsfrihed. Overtrædelse af forbuddene mod efterforskning og gengældelse straffes med bøde eller fængsel i højst et år (kap. 3, § 4 TF og kapitel 2, § 4 YGL).

 

Se Arbejdstilsynets hjemmeside for en oversigt over de forskellige myndigheders ansvarsområde og kontaktoplysninger: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-mydernings-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/

Inberetning via interne Whisleblower-kanaler

Indberetning sker skriftligt via hjemmesiden wb.2secure.se eller mundtligt via telefon på +46 077-177 99 77. Du kan vælge at være anonym på begge indberetningskanaler. Ønsker du at rapportere på et fysisk møde, kan dette komme i stand ved at registrere en indberetning på hjemmesiden wb.2secure.se. Det fysiske møde afholdes enten med en repræsentant fra Fasadgruppen eller med Fasadgruppen’s whistleblower-serviceudbyder 2Secure efter aftale.

Ved registrering af en ny indberetning på wb.2secure.se skal du oplyse den virksomhedsunikke kode JRD430 for at identificere, at indberetningen laves til Fasadgruppen. På hjemmesiden bliver du bedt om at svare på en række spørgsmål om det, indberetningen handler om. Du kan være anonym og får tildelt et unikt sagsnummer og en kodeord, der skal gemmes for aktivt at kunne logge ind på hjemmesiden og følge indberetningen og kommunikere med sagsbehandleren hos 2Secure.

Når en indberetning er registreret, behandles den af ​​erfarne medarbejdere hos 2Secure, som kontakter Fasadgruppen’s primære kontaktperson ud fra en kontaktliste med flere navne. Hvis indberetningen går på den primære kontaktperson, får en anden person på kontaktlisten besked. Det er altid Fasadgruppen, der i sidste ende vurderer anmeldelsen og beslutter, hvilke tiltag, der eventuelt måtte iværksættes. Når du indberetter til KUNDE NN’s interne indberetningskanaler, har du ret til beskyttelse efter lov (2021:890) om beskyttelse af personer, der indrapporterer uregelmæssigheder.

Senest opdateret 15 marts 2023